2012/04/24

Canti di Sdegno nella poesia tradizionale sicilianaCanti di sdegno 
siciliani

                                             Raccolti da Gino Carbonaro    I canti popolari siciliani vengono divisi, per tradizione, in canti d’amore, gelosia, spartenza e sdegno. La divisione è discutibile, ma a noi interessa qui rilevare la presenza di un genere letterario originale: quello dei canti di sdegno, che sembrano essere sconosciuti nelle letterature classiche e dominanti. Un amante abbandonato dall’amata si vendica cantando di notte versi che non sono d’amore, ma di rabbia, di sdegno, che hanno tutta la connotazione di un canto affatturato, esorcistico-propiziatorio, simile ad uno scongiuro. In essi è liberato tutto il risentimento e il disprezzo dello sconsolato amante nei confronti dell’ex-innamorata o di colei che ha osato rifiutare le proposte d’amore.

    Si tratta di documenti importanti che legano la poesia agli esorcismi della magia: moduli poetici giunti sino a noi dalla notte dei tempi. La produzione di canti sdegnosi nella letteratura popolare siciliana è ricchissima, solitamente unidirezionale: dall’uomo verso la donna, anche se è possibile riscontrare delle varianti: donna verso l’uomo che l’ha abbandonata, litigi fra suocera e nuora, ma questi ultimi prendono la forma del contrasto, ecc. Di alcune poesie di sdegno possediamo il documento musicale corrispondente. [1]


Versi di sdegno

F.   Tintu curnaçċhiu chi vai filïannu?
      ’nŧra şta vaneđda ’n-c’è caccia `pri `tia

M.  Vêgnu a `cantari ’nŧra la tŏ vaneđda
      `pri fáriti vutari la mŭrùđda;
 canzuni ti `ni cantu ’na cruveđda
 e ha’ `ğhiùttiri cutugna e piricuđda.

F.   Surciazzu ca vai jennu casi-casi,
      ’n-lu vidi ca li porti sunu ’n-çhiusi;
      nun manćiu  `cutugna né `cirasi,
      e mancu parru cu `ģenti vavusi.

M.  Quannu passu di `ca passu cantannu,
       e `tu ti cridi chi ca passu `pri `tia;  
       iu passu pirchì  haju di passari,
       haju ’n-amanti ch’è mêġğhiu di tia,
       è ccarricata di rrobbi e `đinari,                                                
       e li riştanti li cárricu a `tia. 

F.    Vattinni `maccarruni rissapitu,
       si `cuottu senza ôġğhiu e senza sali;      
       a tutti vai ricênnu ca si `żitu,
       `cu `nuđdu t’ha’ putùtu maritari.

M.  Quannu passu di ĉa,  passu di notti,
       pri nun vidiri a `tia  facci di morti.
       Ha’ voġğhia ca ti pêttini e t’allisci
      ’u cuntu ca t’ha’  ŧŗatu ’n-t’arrinesci!

F.   Léviti cannilêri aştuta lampi,
       pêzzu di gran fitùsu e gran fitènti,
       ti vai vantannu ca mi vuoi `p’amanti,
       menŧŗi ca ’ntò ta cori nun c’è `nenti.          
       Suđdu `pri sorti mi vêni davanti,
       ti dicu fitusu, şchifiusu e `fitenti!

M.  Quannu nascişti tu,`brutta lanazza,
       fiçi sett’anni di  mala timpeşta.
       fuşti ’nŧŗusciata ’nta ’n-pêzzu ’i ’usazza;
      ’nta ’na lanazza di pêcura veçċhia;
       `cu ’na vota ca vinni a tŏ casazza,
       mi incìi di puliçi e `munnizza,
       e quannu m’ammuntùvi la tŏ `razza,
      ’u şcuncêrtu m’açċhiana e ’u pilu arrizza!


F.   Curnutu ca tŏ paŧŗi havìa li corna,                                              
       e `đi tŏ nanna li corna tinìa;
       quannu nascişti tu chiuvêřu corna,
       e  ’n-launaru di corna şcurrìa;
       la tŏ naca e lu lêttu fôřu corna,
       ’nţŕa corna e corna nuŧŗicařu a `tìa,
       vantari ti `ni pôi, çhianca di corna,
       nun c’è curnutu pariģgiu ’i tia.

 M. Sî `cômu ’na uliva quannu è sfatta,                                         
       sî `biancae `russa comu lu cravùni,                                     
       hai li minni quantu ’na ’usazza,                                                       e ’ntra lu mênzu sî `comu ’n-vardùni,                                               póviru ômu ca ti ştŕinci e abbrazza,
      comu şŧŕincissi ’na `buffa ’nta ’n-ciumi.

F.   Quannu nascişti tu çhiuvêřu corna,
       e ’n-launaru di corna şcurrìa,
       e la ’nfascianna tŏ fu `tutta corna,
       penša tŏ nannu quantu cornaavìa!

M.  Laida, brutta, facci di rruvêttu,
       ĉu lu culuri di la mĭlinzana,
       e loi dintazzi di ’n-cavađdu vêçċhiu.
      Cu ti talìa şputa ’na simana:
      ’na vota mi curcai ni lu tŏ lêttu,
       e n’ha-ppi du’ anni di mala quartana!

F.   Tu mi mannaşti a`điri ca ’n-mi vôi,
       e iu nun vôġğhiu a`tia e mancu ’u sai.
      ’Bbaia canazzu e`đimmi quantu vôi,
       chişta è la ’ranni şpeçi ca mi fai;
       deçi miğghiara di parìgġhi tôi,
       ĉu na tinta tappìna mi canciai!

M.  Laida, `brutta, facci di tufanu,
       faćci di carcarazzu senza pilu;
       chi ’n-t’arrivôrdi ca comu sariştanu
      ’n-fuşti adattu a `sunari ’n-matutinu?
       Se `pi ĉasu ’ngaģgi ’nta şti manu,
       di la tŏ peđdi fazzu ’n-tammurinu!

F.   Quannu passi di `ca mi pari ’n-pôrcu                                                 ca va şcaliannu nŧra lu munnizzaru;
       iu mi sêntu na rosa dinŧŗa l’ôrtu;
       m’hajua píġğhiari ’nu beđdu picciôttu,
       e tu ha’ `riştari `cu la ’ucca amara!
     
M.   Laida, `brutta facciazza di pala                                                        Cu ti l’ha`fattu ’ssi`beđdi cannola?
       E `ti l’ha`fattu tŏ maŧŗi majara?
       Chiđda ca vinni cucuzzi e`ciŧŗola?

F.   Viđdanazzu di tila sî viştutu,     
       ĉu lu şcuru ti súsi a la matina,    
       quann’ha’ siti ha’ ġğhiri a la funtana,
       ca víviri nun pôi sucu i raçina.
       Ĉu `đu’ tarì ca ’uşchi a la simana,  
       nun pôi campari ’na tinta jaddina;
       si’ ’n-mitituri ca vali ŧŗi ’rana;
       sî cômu ’na ŧŗarantŭla nannina!
                        
M.   Si’ `comu ’na canazza quann’è gŋeşta,
       şpinći la cuda e `cu’  `ci arriva taşta.
       Si’ comu ’na jimenta ’nŧŗa li serri,
     cu’ junći `ti `cravacca, púnci e `curri.
     Víppiru tutti ni la tŏ funtana,
     li ştissi pôrci ’n-ni vósiru çhiű-i.
  
M.  Majara ca `pi `tia cacu luppini,
       cacu li pipi ardênti e li žammàrri.
      Lagnùsa comu a `tia ’n-ci `n’haňu ştatu,
      si’ `sôru di la ştissa tinturìa.
      Li fimmini dav-annu/ su’ `comu li mulina
    cu arriva `ci maçina / li pàja e `si `ni va.


                                      Gino Carbonaro
                                 Ricerca e sistemazione

 F.    Curnutu, chi to’ patri havìa li corna,
         e `di to’ nanna li corna tinìa.
         Quannu nascisti tu çhiuvêru corna,
         e ’n-launaru di corna scurrìa.
         La to’ naca e lu lêttu forru corna,
         ’n-tra corna e corna nutricaru a`tia:
         vantari ti `ni pô, çhianca ri corna,
         nun `c’è curnutu parìgghiu ri tia.[1]


M. Làida, `brutta, facci di `ruvêttu
`cu lu culuri di la mĭlinciana
e li   dintazzi di n-cavađdu vêcciu;
cu ti talìa şputa ’na simana,
’na vota mi curcai ’nta lu tŏ lêttu
e n’ha-ppi du anni di  malaquartana.

M. Víppiru tutti ni la tŏ funtana,
li ştissi pôrci ’n-ni vósiru çhiű-i.

M. Si’ `comu na canazza quann’è gŋeşta,
şpinci la cuda  e `cu’  `ci arriva taşta.

M. Majara ca `pi `tia cacu luppini,
cacu li pipi ardênti e li žammàrri.

M. Si’ comu ’na jimenta ’nŧŗa li serri,
cu’ junći `ti `cravacca, púnci e `curri.

M. Lagnusa comu a `tia ’n-ci `n’haňu ştatu,
si `sôru di la ştissa tinturìa.

Li fimmini d'av-annu/ su’ `comu li mulina
cu arriva `ci maçina / li pàja e `si `ni va.


Traduzione dei versi

Làida, brutta, faccia di rovo
col colore (livido) della melanzana
e li dentacci (pùtridi) di un cavallo vecchio.

Chi ti guarda sputa per una settimana di seguito;
una sola volta ho dormito nel tuo letto,
e ne ho avuto due anni di malaquartana [2]

Hanno bevuto tutti alla tua fontana:
anche i porci si sono saziati (il truògolo è lei!).

Sei come una cagna in calore (gnèşta)
alzi la coda a tutti, e chi arriva, assaggia.

Megèra (majàra), che per colpa tua caco lupini;
caco  peperoncini (şbêzzi) ardenti
e žammàrri (ágave spinosa).


Sei come una giumenta fra le serre: [3]
chi arriva ti salta in groppa, púngola e corre.

Donne piagnucolose come te non ne ho mai viste,
sei sorella  della tedio e della noia (tinturìa).[4]

Le donne d’oggi sono come i mulini:
tutti accorrono, macinano, pagano e vanno via.


                                                                                                                                                                     
[1] Vedi A. Favara, Corpus di Musiche popolari Siciliane, Accademia di Scienze Lettere e arti,  Palermo, 1957)                

[2] Mala quartana è la malaria!
[3] Sérra: è la distesa collinare aperta, dove i colli si susseguono vicini,  gli uni agli altri, suggerendo l’idea dei denti di una grande sega (nei Promessi Sposi è il Resegone).
[4] Vedi à scheda seguente sulla Tinturìa. Per i canti di sdegno sopra riportati: vedi à  Guastella, Le parità morali. Ed. Reg. Sic., p.30. Pitré, Canti pop. sic., vol. I, p. 59.  C.Assenza, Canti popolari della Contea di Módica, Thomson.
    

Nessun commento:

Posta un commento

Puoi cambiare questo messaggio sotto Impostazioni > Commenti